El Consorci anomenat ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU és una entitat pública associativa sense finalitat de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per la consecució de les seves finalitats i de durada indefinida.

El Consorci Ecomuseu de les Valls d’Àneu, està adscrit a la Mancomunitat de Municipis de les Valls d’Àneu.

Seu Social

El Consorci ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU, actualment, té el domicili a l’edifici que n’és la seu, a Esterri d’Àneu: casa Gassia, carrer del Camp, números 22-24, i que és propietat de l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu el qual la cedeix en ús al Consorci però se’n reserva el domicili.

Finalitats

L’establiment d’aquest Consorci es basa en la necessitat de poder comptar amb una institució permanent oberta al públic, sense esperit de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament.
D’acord amb els seus estatuts , constitueix l’objectiu del Consorci el vetllar per la recerca, conservació, difusió, restitució i gestió del patrimoni integral de les Valls d’Àneu, del Pallars i del Pirineu i per aquesta finalitat pot dur a terme les funcions següents:

  1. Promoure activitats i accions destinades a assolir aquest objectiu.
  2. Gestionar, promoure i realitzar totes aquelles activitats que puguin beneficiar l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta patrimonial de les Valls d’Àneu, del Pallars i del Pirineu.
  3. Col·laborar amb altres entitats públiques i privades en la promoció patrimonial de les Valls d’Àneu, participar en xarxes de cooperació locals, nacionals i internacionals.
  4. Promoure i participar, en el seu cas, en concerts i convenis amb altres organismes per a la realització d’accions de recerca, conservació, difusió i gestió del patrimoni cultural.
  5. Contribuir a la defensa dels recursos naturals i dels valors socio-culturals del territori, avançant cap a un model de gestió sostenible.
  6. Coordinar, dinamitzar i ajudar a tots els sectors interessats en el coneixement, conservació, difusió i gestió del patrimoni cultural.
  7. Gestionar equipaments i instal·lacions d’interès patrimonial per al territori.
  8. Aquelles altres que les entitats consorciades li puguin encarregar
  9. Assessorar els ajuntaments, les corporacions, els museus i les institucions de la comarca del Pallars Sobirà i del Pirineu que ho demanin sobre la recerca, la conservació, la difusió i la restitució del patrimoni cultural.

Membres del Consorci

Directori de personal

Direcció: Jordi Abella Pons (personal de l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu).

Secretaria: Marta Bages Sabarich

Personal tècnic: Ignasi Ros Fontana; Cristina Simó Espinosa; Josep Tugues Baró

Atenció al públic: Pepita Marqués Solé

Baixar Estatuts

Actes del Patronat

Gestió econòmica

Convenis

Activitats